Το Ψηφιακό Μουσείο έρχεται να συστηματοποιήσει και να εμβαθύνει την μέχρι τώρα προσπάθεια για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε το υπάρχον υλικό να καταστεί αξιοποιήσιμο στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής πολιτικής με έμφαση στον πολιτισμό.

Μέχρι και σήμερα η προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο για την διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν αποσπασματική και αποσκοπούσε κυρίως στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα λαϊκού πολιτισμού και λιγότερο στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αυτό που κάνουμε επομένως μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:

  1. Ευαισθητοποιούμε την τοπική κοινωνία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.
  2. Ενθαρρύνουμε τους νέους να εργαστούν εθελοντικά στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες.
  3. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και διεξάγουμε έρευνες για την καταγραφή του πολιτιστικού υλικού.
  4. Ψηφιοποιούμε και τεκμηριώνουμε το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και δίνουμε στον διαδικτυακό επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να το επεξεργαστεί σε ψηφιακή μορφή.
  5. Αναπτύσσουμε παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες για την τόνωση της υπαίθρου (εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα).

Με το Ψηφιακό Μουσείο δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μελλοντικής απασχόλησης των νέων στον πολιτισμό, καθιστώντας τους παράλληλα ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις του τόπου τους.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.