Το Ψηφιακό Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Καρυοχωρίου είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε από τον Ποντιακό και Μικρασιατικό Σύλλογο Καρυοχωρίου «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» με τη χρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέα Γενιά σε Δράση. Πρόκειται για μια ψηφιακή διαδραστική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με σκοπό την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της κοινότητας Καρυοχωρίου. Η λειτουργία της βασίζεται σε αρχές, διαδικασίες και πρότυπα που αναπτύχθηκαν στα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου.

Τα εργαλεία που αποτελούν και τον πυρήνα λειτουργίας του Ψηφιακού Μουσείου είναι:

  1. Η ψηφιακή πλατφόρμα (webportal).     
  2. Το Ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Αντικειμένων που αναπτύχθηκε για την περίσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του International Council of Museums.
  3. Τα πρότυπα Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 που αναπτύχθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του International Council of Museums για την διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος.
  4. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μέσα ψηφιακής αποτύπωσης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.